Türk Kızılay
Kurumsal site
için tıklayınız.

AFET HAZIRLIK BİRİMİ

Görevleri

• Afetlere ilişkin toplumsal hazırlık çalışmaları kapsamında zarar görebilirlik ve afet risklerini azaltmaya yönelik her türlü faaliyetleri yürütmek ve ilgili müdürlük, kurum ve kuruluşlarla koordine etmek,

• Personelin kişisel ve teknik gelişim sürecine katkı sağlayacak her türlü eğitim ve programı geliştirmek, organize etmek, uygulamak ve ilgili müdürlük, kurum ve kuruluşlarla koordine etmek,

• Afet eğitim sistemini ve afetlere ilişkin temel eğitimleri ilgili birimlerle geliştirmek, eğitimleri organize etmek, Afet Yönetimi Organizasyonu içerisinde uygulamak, koordine etmek ve ilgili birimlere geribildirimlerde bulunmak,

• İlgili kurum ve kuruluşlar, Müdürlük ve bağlıları ve birimler ile yakın işbirliği ve koordinasyon içersinde, afet yönetimi ile ilgili usul ve esasları (kurumsal plan, bölgesel ve ulusal afet müdahale planları, acil durum planları, standart operasyonel esaslar, yönergeler, kriz masası çalışma esasları vb.) hazırlamak/ hazırlanmasını sağlamak, tatbik etmek/ edilmesini sağlamak, izlemek, uygunluğunu değerlendirmek, değerlendirmelerini ilgili birimlerle paylaşmak ve gerekli güncellemeleri yapmak,

• İlgili birimlerle işbirliği içerisinde yukarıdaki maddede belirtilen planların ve esasların hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik kılavuzlar ve yönergeler hazırlamak, eğitimler ve tatbikatlar düzenlemek, operasyonel araçlar geliştirmek, yaygınlaştırmak, uygulamak/ uygulanmasını sağlamak,

• Afet müdahale süreçlerini ve faaliyetlerini izlemek ve ulusal afet yönetim stratejisine uygunluğunu değerlendirmek, değerlendirmelerini ilgili birimlerle, kurum ve kuruluşlarla paylaşarak Afet Yönetimi süreçlerine katkıda bulunmak,

• Afet Yönetimi Müdürlüğü bilgi yönetimi (müdürlük genel faaliyet raporları, broşürler, el kitapları vb.) çalışmalarını yürütmek, afetlere ilişkin raporlama, basın tanıtım ve halkla ilişkiler yaklaşım, metot ve standartlarını geliştirmek, süreli ve anlık raporları hazırlamak ve yaygınlaştırmak,

• İlgili birimler ile koordinasyon içerisinde, ulusal alanda, afet yönetim sisteminin araçlarını (araştırma, kitap, referans makale, bildiri, kılavuzlar vb.) geliştirmek ve çalışmaların yayınlanmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak,

• OGYAP kapsamında bölge müdürlükleri ve yerel şeflikler ile afet yönetimi sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

• Tatbikat yönetimi sistemini ve uygulama esaslarını oluşturmak, yaygınlaştırmak ve izleme-değerlendirmesini yapmak,

• Yerel, bölgesel ve ulusal afet müdahale tatbikatlarına destek sağlamak, tatbikatların değerlendirmesini yapmak ve değerlendirme sonuçlara göre ilgili birimlere geri dönüşlerde bulunmak,

• Sivil Asker İşbirliği Konsepti kapsamında, uygulamadaki mevzuatları takip etmek, stratejileri belirlemek ve ilgili ulusal sivil-askeri kuruluşlar tarafından düzenlenecek her türlü faaliyette yer almak,

• Seferberlik ve Savaş Hali mevzuatlarında belirtilen Türk Kızılayı’nın görev ve sorumluluklar çerçevesinde, hazırlıkların tamamlanmış olmasını sağlamak, takip etmek ve ilgili birimleri bu bağlamda harekete geçirmek ve konuyla ilgili diğer sivil ve askeri kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek her türlü faaliyette yer almak,

• Afet yönetimi süreçlerinde gönüllü kazanımı ve gönüllü yönetimi çalışmalarını yürütmek ve gönüllü veritabanını oluşturarak gönüllü kullanımını yaygınlaştırmak,

• Faaliyetleri ile ilgili gerekli arşiv ve dokümantasyon süreçlerini yönetmek,

• Birimin bütçesini hazırlamak ve Müdürlüğe sunmak,

• Gerekli hallerde Müdürlük bünyesinde diğer birimlere insan kaynağı ve teknik destek sağlamak,

• Müdürlük tarafından verilecek diğer işleri yerine getirmek,

• Bölge Müdürlük ve Yerel Şefliklerin ilgili birimleri ile faaliyet alanlarına ilişkin koordinasyon sağlamaktır.

AFETTE
İLK 72 SAAT

Afetin ilk anlarında ekiplerin müdehalesi mümkün olmayabilir.
Aileniz, arkadaşlarınız ve çevredeki insanlar için afet sonrası ilk 72 saati planlayın!

OKUL
AİLE
İŞYERİ